Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap loopt zonder opzeggen automatisch door. Het kan natuurlijk in de loop van het verenigingsjaar beëindigd worden. Echter, u blijft de contributie over het hele desbetreffende verenigingsjaar verschuldigd, tenzij er een uitzonderlijke situatie is. Dit is ter beoordeling aan het bestuur. 

De opzegging van uw lidmaatschap en daarmee van de doorlopende machtiging dient u schriftelijk danwel via e-mail te melden aan de ledenadministratie vóór 1 december in het jaar voor het verenigingsjaar waarvoor de opzegging zal gelden.

Vergeet niet bij de afmelding uw naam en de geboortedatum te vermelden.

Afmelden kan zowel per mail als per post:

e-Mailadres
ledenadministratie@ltvbest.nl.

Postadres
Ledenadministratie LTVB
Postbus 156
5680 AD Best


Tevens geldt dat de vereniging uw lidmaatschap kan beëindigen wanneer:

  • u niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld
  • u de verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt
  • u het lidmaatschap van de KNLTB verliest
  • redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Voor meer informatie betreffende het einde van het lidmaatschap wordt tevens verwezen naar de statuten van LTV Best (artikel 6).