LTVB en contributie

Wat is contributie?
De wetgever spreekt nergens over ‘contributie’, wel over het verschuldigd zijn van een jaarlijkse bijdrage bij het lidmaatschap van een sportvereniging. Deze jaarlijkse bijdrage (contributie) is dus gekoppeld aan het lidmaatschap. In de wet is vastgelegd dat verbintenissen die aan het lidmaatschap kleven (verbintenis tot betaling van contributie), uitsluitend in de statuten kunnen worden opgelegd.

Statuten
In de statuten zal dus een verplichting tot betaling van contributie moeten zijn opgenomen, voordat de vereniging een lid op basis van zijn lidmaatschap kan dwingen tot betaling van de jaarlijkse bijdrage. Contributie is daarom ‘de bij statuten opgelegde verplichting aan de leden tot betaling van een jaarlijkse bijdrage’.

Terugbetalingsverplichting
Nadat een lid aan zijn statutaire verplichting heeft voldaan en dus zijn contributie heeft betaald, volgt de vraag of de sportvereniging, indien het lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd, verplicht is tot contributieteruggave. De wet heeft als uitgangspunt dat de contributie verschuldigd is voor het hele boekjaar, tenzij de statuten anders bepalen. De meeste statuten stellen het boekjaar gelijk aan een verenigingsjaar.

Ook voor reglementen
Dus slechts als de statuten voorzien in een terugbetalingsregeling is de vereniging verplicht de contributie terug te betalen. Indien hierover in de statuten niets is opgenomen, is het lid de gehele contributie over het seizoen verschuldigd. Dit geldt ook voor de verenigingen waarbij niet de statuten maar de reglementen voorzien in een terugbetalingsregeling. Alleen in de statuten kan van het wettelijke uitgangspunt worden afgeweken.

Conclusie
Het antwoord op de vraag wanneer contributie moet worden terugbetaald is simpel: als de statuten dat zeggen. Maar zoals vaker het geval is, ligt dit in de praktijk genuanceerder. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer de regeling in de statuten voor verschillende uitleg vatbaar is.

Waarom krijg je je geld niet terug als je tijdens het seizoen opzegt?
Het komt geregeld voor dat leden aan de start of lopende het seizoen opzeggen en dan (een deel van) de contributie terugvragen. Dat kan niet, omdat wij een aantal verplichtingen zijn aangegaan waaraan kosten zijn verbonden. Dit gebeurt op basis van het ledenaantal aan het begin van het verenigingsjaar. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet. Per speler dragen wij kosten af bij de bond. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet. Al deze kosten zijn verwerkt in de begroting voor het lopende seizoen. Onder andere op basis daarvan stellen wij de contributie vast. Als wij uw contributie zouden terugbetalen / kwijtschelden, zouden we dus de contributie voor de overige leden moeten verhogen.

Belangrijk om te weten
Van deze regeling wordt niemand rijker. Niemand steekt geld in zijn zak. Het bestuur wordt niet betaald. We voorkomen ermee dat de vereniging minder binnen krijgt dan er uit gaat. Uiteraard begrijpen wij de klachten hierover (“ik heb maar drie weken gespeeld en nu moet ik het hele seizoen betalen…”), maar het is in het belang van alle leden dat wij hierin 1 beleid volgen.