Bardiensten en vrijstelling

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 november 2018 is besloten dat alle seniorleden minimaal 2 verplichte bardiensten per jaar moeten draaien. De leden delen de bardiensten zelf in via de website van LTVB. Per bardienst wordt er minimaal één lid ingedeeld.

De barcommissie zal in december van het voorafgaande verenigingsjaar de periode voor de bardiensten openzetten voor de maanden januari tot en met augustus van het volgende verenigingsjaar. Vervolgens wordt in de maand juli de bardiensten voor de maanden september tot en met december opengezet.

Bardienst reglement
Om het bardienst reglement te bekijken klik hier of ga naar de website pagina: "Over ons" --> "Regels". 

De volgende onderwerpen komen aan bod in dit reglement:
• Aantal verplichte bardiensten
• Bardienst bijdrage voor Seniorleden
• Teruggave van de bardienst bijdrage voor Seniorleden
• Leeftijdsgrens
• Extra bardiensten
• Vrijstelling van bardiensten
• Boete bij afwezigheid ingeplande bardienst
• Bardienst planning
• Problemen met inplannen?
• Verhindering uitvoering bardienst
• Geen bardienst door o.a. weersomstandigheden
• De bardienst
• Paviljoen de “TIL” niet open
• Procedure compensatievaststelling en inning
• Niet nakomen van de compensatiebetalingsregeling
• Competitie Teams

Hieronder is een korte samenvatting gegevens van het reglement.

Aantal verplichte bardiensten
Ieder senior lid (zie Art 4.2. “Leden, seniorleden” Statuten LTVB) draait twee (2) verplichte bardiensten per jaar.

Bardienst bijdrage voor Seniorleden
Voor alle seniorleden geldt een “Bardienst bijdrage” van € 30,- voor de twee verplichte bardiensten. Deze bijdrage wordt gelijk met de contributie-bijdrage geïnd, zie artikel 8 van de statuten op de website (Over ons --> Regels).

Teruggave van de bardienst bijdrage voor seniorleden
Een seniorlid krijgt voor elke verplichte bardienst een teruggave van € 15,- per bardienst.

Extra bardiensten
Seniorleden die meer bardiensten, dan het verplichte aantal willen draaien, kunnen dit doen zoals beschreven staat in Artikel 8 van dit reglement.
Seniorleden die vrijgesteld zijn, maar die toch bardiensten willen draaien, kunnen dit doen zoals beschreven staat in Artikel 8 van dit reglement.
Seniorleden die 1 of 2 extra bardiensten draaien krijgen hiervoor een vergoeding van € 15,- per extra bardienst. Dit bedrag zal aan het einde van het verenigingsjaar worden verrekend.
Seniorleden die 3 of meer extra bardiensten draaien, komen in aanmerking voor dezelfde vergoeding als voor 2 bardiensten.

Leeftijdsgrens
Er is geen leeftijdsgrens meer aanwezig, deze was 70 jaar, maar tijdens de algemene leden vergadering van 20 november 2018 is gekozen om deze af te schaffen.

Vrijstelling
Seniorleden die menen dat er omstandigheden zijn waardoor zij uitstel van bardienstverplichting zouden kunnen krijgen zoals beschreven in Artikel 1, kunnen deze onderbouwd per mail (barcie@ltvbest.nl) aanvragen bij het bestuur van LTVB, het formulier om vrijstelling aan te vragen is te vinden op de website bij Vrijwilligers.

Vrijstelling vorige jaar
Voor de seniorleden die een vrijstelling hebben gekregen voor het huidige verenigingsjaar zal aan het einde van dat jaar deze vrijstelling opnieuw worden beoordeeld door het bestuur. Mocht de vrijstelling anders beoordeeld worden dan zal het betreffende seniorlid hiervan op de hoogte worden gesteld door het bestuur. Indien het seniorlid het niet met de beslissing van het bestuur eens is, kan deze opnieuw vrijstelling aanvraag conform Artikel 6 sub a.

Vrijstelling vanwege andere activiteiten
Seniorleden die andere activiteiten uitvoeren, zoals onderhoudsploeg, veegploeg en commissies komen in aanmerking voor vrijstelling, zij worden omschreven al “Vrijwilliger”.
Seniorleden die om een andere reden vrijgesteld zijn van bardienst als bedoeld onder Artikel 1, sub b worden omschreven als “Vrijgesteld voor bardienst”.

De voorzitters van de diverse commissies zullen de namen per mail opsturen naar de barcommissie.
Ereleden en leden van verdienste alsmede leden die lid zijn van het bestuur komen in aanmerking voor vrijstelling, zie artikel 8.3. van de statuten.
De secretaris zal de betreffende namen per mail opsturen naar de barcommissie
Vrijstelling van bardienst zal ten alle tijden door het bestuur van LVB bekrachtigd dienen te worden.


Downloads:

LAATSTE NIEUWS overzicht